Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad op de basisschool. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van het IKC. De MR heeft vaak een adviserende rol, bijvoorbeeld bij onderwerpen als huisvesting van het IKC en hoe de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd. Op een aantal punten heeft de MR ook instemmingsrecht. Denk hierbij aan onderwerpen als het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.  

MR Leden

De MR van onze school bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De directeur is adviserend lid.

Vergaderingen

De MR vergadert jaarlijks zes keer. Via berichtgeving op het ouderportaal Klasbord informeren we u over belangrijke punten zoals die zijn besproken in de MR. Wanneer u als ouder onderwerpen heeft waar u ideeën of zorgen over heeft, dan kunt u deze op de agenda laten plaatsen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact zoeken met één van de MR leden of door een mail te sturen: broosma@proloog.nl. Na de eerstvolgende vergadering ontvangt u een terugkoppeling van uw ingebrachte punt.

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van Proloog, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.
 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer