Zorg

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Ouders hebben het recht om hun kind aan te melden op de school van hun eerste voorkeur en scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat de school verantwoordelijk is voor het zoeken naar een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen die op school worden aangemeld, bij voorkeur binnen de eigen school.

De doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen pedagogisch en didactisch handelen zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar. We streven naar een eenduidige aanpak, een afgestemd aanbod en het samen volgen van de ontwikkeling van het kind.

Ieder kind binnen IKC Aventurijn verdient onze zorg, daarom streven we naar een integrale zorglijn. Dat wil zeggen dat we willen dat de zorg door de het hele IKC op één manier is vormgegeven. Voor kinderen waarbij er bijzonderheden zijn in hun ontwikkeling kan het extra helpend zijn als er een doorgaande lijn is van zorg en ondersteuning. Deze doorgaande lijn komt kijken bij de overgang van speelleergroep naar de kleutergroep, van school naar de buitenschoolse opvang en van onderwijs naar zorg. Maar denkt u ook aan het op een juiste manier delen van informatie over medicijn gebruik (in onderwijs en opvang) en het samenwerken met externe instanties zoals GGD, wijkteams, logopedist..etc. Binnen ons IKC wordt de zorg besproken in het kernteam dat bestaat uit de Interne Begeleider, de Jeugdondersteuner, het Adjunct-hoofd en de Directeur.

Schoolondersteuningsprofiel
Alle kinderen zijn welkom bij ons op school, maar er zijn grenzen aan de zorg die we kunnen bieden. Deze staan omschreven in ons schoolondersteuningsplan (SOP). Het ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Onder het kopje documenten kunt u het SOP downloaden.

Regelingen
Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) aanmelden bij de school gaan zij akkoord met de zorgstructuur van de school en de regeling omgaan met elkaar van Proloog. Binnen deze regelingen wordt duidelijk aangegeven wat er van het kind, de ouders/verzorgers en de school mag worden verwacht wanneer er sprake is van zorg.

 

IKC Aventurijn Een dynamisch Integraal Kind Centrum met een plus!

Onze missie en visie

Kansen voor kinderen naschools aanbod

Om alle kinderen volop kansen te geven, bieden wij een naschools aanbod met een gevarieerd programma aan.
Lees meer